یکی از مهمترین مقوله ها در حوزه مدیریت طراحی ساختار سازمانی می باشد.شرکت نهاد تلاش نیز به منظور مدیریت بهتر ،افزایش بهره وری، بهبود عملکرد کارکنان،ایجار ارتباطات بهتر و در نهایت سرعت بخشیدن به تصمیم گیری های مدیریتی، ساختار سازمانی خودرا به این صورت طراحی کرده است.