رعایت نظافت و تمیزی محیط بعد از اتمام کار
رعایت نکات ظاهری در نصب (زیبایی در نصب)
رضایت از ظاهر و پوشش سرویسکار
رضایت از رفتار سرویسکار
زمان مراجعه سرویسکار پس از درخواست سرویس:
به نتیجه رسیدن درخواست در همان بار اول مراجعه:
Max. file size: 8 MB.