آیا تکنسین به موقع مراجعه کردند؟
آیا تکنسین کارت معتبر همراه داشتند و با لباس کار و تجهیزات کامل مراجعه نمودند؟
آیا تکنسین آموزش‌های لازم را برای استفاده از دستگاه دادند؟
آیا مشکل دستگاه برطرف شد؟
برای رفع مشکل دستگاه چند مرتبه مراجعه نمودند؟
آیا فاکتور شرکتی ارائه دادند؟
قبل از تعمیر اعلام هزینه کردند؟ (بر اساس تعرفه)
آیا سرویس کار لیبل شماره تماس خود را روی دستگاه چسباندند؟
از نحوه سرویس‌دهی سرویسکار رضایت داشتید؟